top of page

עין מבוע

על הפרוייקט

עין מבוע הוא נווה מדבר ירוק וחי בתחתיתו של קניון נחל פרת (ואדי קלט) אשר חוצה את נופו הצחיח והיבש של מדבר יהודה. מטרת הפיתוח הנופי של אתר זה הייתה לעודד קהל מטיילים רחב להגיע למקום על ידי הנגשתו לכל סוגי האוכלוסייה. ​ :מאפייני המקום

   נביעה בסלע על צלע הר ותעלות מים המובילות לבריכת אגירה
 

 :עקרונות עיצובים

שפת המקום והרוח לקוחה ושאובה מהנוף שבו 
 היא צומחת - טראסות, בוסתנים, אבן לקט, ועוד

bottom of page