top of page

לב גוש עציון

על הפרוייקט

​:תאור מרחב התכנון

תכנית האב מתייחסת למרחב תכנון הנמצא על רכס גב ההר של יהודה, אזור "קו פרשת המים הארצי" .המתנשא לגובה 850 עד 980 מ' מעל פני הים. שטח התכנון משתרע משני עברי קו פרשת המים. המדרונות המערביים מאופיינים בערוצים תלולים ושלוחות הפונות לכיוון מערב, צפון מערב

רכס קו פרשת המים הוא פחות או יותר דרום צפון. האזור המזרחי מאופיין בערוץ נחל הפירים המתון הפונה צפונה, ואזור המשתפל מזרחה.      האזור הזמין יותר לתכנון ובינוי הוא האזור התלול, המערבי, בין הוואדיות התלולים

אזור זה מתאפיין בערוצים ובשלוחות היורדים מערבה. בתוך האזורים הזמינים לבינוי נמצאים אתרי מורשת, תיירות, ארכאולוגיה ומצפורי נוף

התכנון הנופי מאתר ומאפיין את האזורים בעלי פוטנציאל תיירותי ובעלי חשיבות נופית. התוכנית הנופית מסמנת ומדגישה את כל האתרים התיירותיים במספר שכבות. (טבע, ארכאולוגיה, חקלאות, מעינות

('וכדו

הניתוח הנופי נעשה ע"י חלוקת השטח לחטיבות נוף, סיורים, מיפוי האתרים, מפות שיפועים, חתכי נוף, ניתוח ניצפות ובניית מודל תלת מימדי

 

:מטרות ועקרונות התכנון:מטרות התכנון

איתור אזורים לפיתוח מסיבי בשיטת האלימינציה ע"י איתור האזורים של "אל געת", אזורים שאסורים לפיתוח לחלוטיןאיתור אזורים שהפיתוח בהם צריך להיעשות בצורה מבוקרת תוך כדי שימור מירב השטח"בתוכניות מופיעים אזורים כתומים – "אל געת

                            ואזורים ורודים – לפיתוח מבוקר

השטח שאינו נכלל בתוכם הוא האזור המומלץ לבינוי. גם באזורים שמומלצים לבינוי ויש בהם ערכי טבע וחקלאות יש לבצע שימור ולתכנן שצ"פים במקומות אלו:עקרונות התכנון

 

רצף "ירוק" כמסדרונות אקולוגיים שהם למעשה צירי תנועה תיירותיים החוצים את כל השטח ממערב למזרח ומצפון לדרום.                                                     ישנה המלצה לחצייה רגלית לבני אדם ולבע"ח של כביש 60 וכביש 367 במספר מקומות שימור הדרכים הנופיות ואתרי הטבע והכללתם באזורים הכתומים והוורודים                                                                                                              חקלאות

החקלאות מחולקת לשניים

חקלאות "בעל" ערבית בעיקר כרמי גפנים. חקלאות שלחין של הקיבוצים .מטעי ורדניים וכרמי גפנים. החקלאות שלעצמה היא ערך נופי ולא רק מקור לפרנסה. החקלאות הערבית תשומר כולה מכיוון שאינה נכללת בבעלות המאפשרת תכנון ותשמש תמיד כריאה ירוקה. החקלאות היהודית תשומר בחלקה. מבנים חקלאיים, כגון לולים, חממות, מחסנים ורפתות, אינם מהווים ערך נופי

bottom of page